Logo-Lek-SloopwerkenAlgemene voorwaarden Lek-sloopwerken B.V.

Algemeen:  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, projecten, uitvoeringen en alle andere
activiteiten welke Lek-Sloopwerken B.V. doet.

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden met opdrachtgevers;
 2. Indien er dient te worden afgeweken van deze voorwaarden is dit uitsluitend mogelijk na schriftelijke bevestiging door Lek-Sloopwerken B.V.

Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven:

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Lek-Sloopwerken B.V. zijn vrijblijvend.

Overeenkomsten:

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer er een schriftelijke bevestiging aanwezig is of dat er in mondeling overleg begonnen is met de werkzaamheden;
 2. Eventuele afwijken van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd;
 3. Mondelinge afspraken door medewerkers van Lek-Sloopwerken B.V. zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd;
 4. Lek-Sloopwerken B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke uitspraak indien de opdrachtgever niet voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

Uitvoering:

 1. De locatie dient schoon, veilig, droog en goed toegankelijk te zijn. Indien eerdergenoemde voorwaarden niet wordt voldaan is Lek-Sloopwerken B.V. gerechtigd de meerkosten door te berekenen. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de betaling van de meerkosten. Lek-Sloopwerken B.V. is nimmer aansprakelijk voor de opgelopen stagnatie;
 2. Lek-sloopwerken B.V. is gerechtigd het project of een deel ervan uit te besteden aan derden;
 3. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de opdrachtgever zichtbaar aan te geven waar kabels en of leidingen zich bevinden (Klic melding ). Lek-Sloopwerken B.V. Is nimmer aansprakelijk voor schade aan niet zichtbaar aangegeven Kabels en of leidingen;
 4. Indien de uitvoeringstermijn wordt overschreden door overmacht geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: Ziekte, defecte machines, slecht weer, vorst, drukte na periode van vorstverlet, geen beschikbaarheid van personeel alsmede belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheden.

Aansprakelijkheid:

 1. Lek-Sloopwerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht op aanwijzing van de opdrachtgever of zijn haar personeel;
 2. Lek-Sloopwerken B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, indien zich tijdens de uitvoering obstakels of andere omstandigheden voordoen, in de ruimste zin van het woord, tenzij deze kenbaar zijn gemaakt op tekening en Lek-Sloopwerken B.V. hiervan schriftelijk in kennis is gesteld;
 3. Lek-Sloopwerken B.V. is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, stagnatieschade en bedrijfsschade;
 4. De opdrachtgever vrijwaard Lek-Sloopwerken B.V. tegen Stagnatieschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

Prijzen:

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting;
 2. Indien na de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren omhoog gaat- ook al is deze voorzienbaar- is Lek-Sloopwerken B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

Betaling:

 1. Lek-Sloopwerken B.V. is gerechtigd te werkzaamheden te staken wanneer de opdrachtgever haar betalingsverplichting niet nakomt. De gevolgen van de vertraging worden doorberekend naar de opdrachtgever;
 2. Betaling dient te geschieden binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. Indien de opdrachtgever niet betaald na het verlopen van de betalingsafspraken is hij verschuldigd een rente van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum tot de voldoening alsmede de buitenrechtelijke kosten indien betaling uitblijft is de opdrachtgever 1,5% rente per maand aan Lek-Sloopwerken B.V. verschuldigd evenals de buitenrechtelijke kosten, tenminste 15% van het factuurbedrag bedragende alsmede alle kosten van de gerechtelijke procedures Indien Lek-Sloopwerken B.V. tot incassering moet overgaan.

 

Contact